مواد گوشتی

قویترین فیبر ترکیبی گیاهی، برای کنترل آب اندازی و افزایش ویسکوزیته.